گرانترین ادویه دنیا

95 درصد کاشت زعفران دنیا در ایران صورت میگیرد و تنها 5 درصد در سایر کشورهای دنیا کاشت می شود.

نکته تامل برانگیز اینجاست که فقط 5درصد از تراکنش بین المللی این محصول متعلق به کشور ماست